Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.wefacilitysolutions.nl.

WE Facility Solutions besteedt veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van de website. Desalniettemin kan WE Facility Solutions er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan WE Facility Solutions instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. WE Facility Solutions sluit iedere aansprakelijkheid ter zake eventuele schade als gevolg van het gebruik van de website uit.

WE Facility Solutions is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt WE Facility Solutions zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

De website is eigendom van WE Facility Solutions. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan WE Facility Solutions of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WE Facility Solutions mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.